wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

Promowanie platformy DUAL

12 październik 2020

Miło nam poinfomować, że platforma DUAL promowana była i jest przez trenerów prowadzących warsztaty wdrożeniowe podczas prowadzenia przez nich zajęć z zakresu profilaktyki, doradztwa i przedsiębiorczości w różnych szkołach na terenie całej Polski m. in. w:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zajezierzu;
 • Szkoła Podstawowa w Zaborowicach;
 • Szkoła Stowarzyszeniowa w Rogowicach;
 • Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Dzielnicowego Warszawa Białołęka;
 • XXIV Liceum Ogólnokształcące im. C. Norwida w Warszawie;
 • Zespół Szkół w Bratianie;
 • Szkoła Podstawowa w Skarlinie;
 • Szkoła Podstawowa w Jamielniku;
 • Szkoła Podstawowa w Gwiżdzinach;
 • Szkoła Podstawowa w Radomnie;
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach;
 • Szkoła Podstawowa w Machowej;

Strona platfowmy DUAL www.projektdual.pl polecana była jako atrakcyjna pod kątem:

 • ścieżki dla obecnych uczniów szkolnictwa zawodowego
 • ścieżki dla absolwentów szkolenia lub kształcenia zawodowego
 • ścieżki dla osób młodych nie szkolących się, nie uczących się i nie pracujących

Platforma DUAL jako narzędzie dla nauczycieli

21 wrzesień 2020

W dniu 19 września 2020 r. odbyła się Rada Pedagogiczna Szkół Fundacji Educare et Servire, na której przedstawiono obecnym nauczycielom możliwości platformy DUAL, zwłaszcza w dziedzinie doradztwa zawodowego - możliwości szkoleń i doskonalenia zawodowego, szczególnie przydatnego w czasach COVID 19 dla uczniów szkoły branżowej I stopnia.

Zakończenie projektu DUAL

30 kwiecień 2020

Szanowni Państwo,

w dniu 30.04.2020r., zgodnie z harmonogramem, zakończyliśmy realizację partnerskiego projektu pn. „DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

 

Zakończenie 2-dniowych ogólnopolskich warsztatów wdrożeniowych (zad. 5) - grupa 25/DUAL

10 marzec 2020

Szanowni Państwo,

w dniach 25-26.02.2020r. odbyły się ostatnie warsztaty zaplanowane w projekcie (zadanie nr 5) dla użytkowników typu a) i b).

Dziękujemy uczestnikom ze wszystkich 25 grup szkoleniowych za aktywny udział i zainteresowanie rozwiązaniem wypracowanym w projekcie pn. „DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

W okresie 04.11.2019r. do 26.02.2020r Lider Projektu - Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego realizował zadanie organizacji warsztatów komputerowych dla 25 grup szkoleniowych i łącznie 75 różnych instytucji, mających siedzibę na terenie całego kraju, stanowiących m.in. firmy szkoleniowe, fundacje, stowarzyszenia, Ochotnicze Hufce Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, szkoły podstawowe, szkoły średnie, centra edukacyjne, ośrodki szkolno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedsiębiorstwa komercyjne, agencje doradztwa i poradnictwa zawodowego, agencje pośrednictwa pracy, ośrodki wspierania organizacji pozarządowych i inne.

Każda z grup szkoleniowych otrzymała osobiste wsparcie trenera i eksperta merytorycznego Partnera Projektu (Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) w ramach cyklu szkoleniowego obejmującego 2 dni x 6 godzin lekcyjnych oraz egzamin wewnętrzny z zakresu nabycia kompetencji cyfrowych przez uczestników szkoleń, a także wsparcie towarzyszące obejmujące nocleg w hotelu***, pełne wyżywienie i przerwy kawowe oraz możliwość refundacji kosztów dojazdu na warsztaty i powrotu do miejsca zamieszkania.

Pozostali eksperci ze strony Partnera Projektu świadczyli wsparcie zdalne/infolinię.

Miło nam Państwa poinformować, że wzrost wiedzy z obsługi platformy cyfrowej stwierdzono u 98% uczestników warsztatów.

Dziękujemy Państwu również za informacje jakie otrzymujemy, o przydatności platformy DUAL w pracy z odbiorcami docelowymi - uczniami/studentami, absolwentami i młodzieżą tzw. NEET.

 

Kliknij poniżej, aby pobrać raport z warsztatów wdrożeniowych (zadanie nr 5) w formacie PDF:

TUTAJPoniżej zdjęcia ze szkolenia:

Podkategorie