wersja: normalna | kontrastowa rozmiar czcionki: A A A

O projekcie

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych

O projekcie

Pełna nazwa projektu:
DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia dualnego

Program:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer i nazwa Priorytetu:
IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Numer i nazwa Działania:
4.3 Współpraca ponadnarodowa

Instytucja Pośrednicząca:
Centrum Projektów Europejskich w Warszawie

Realizator:                                                                                                                                                                                  
Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego
BD Center sp. z o.o.
Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen

Główny cel projektu:

Wypracowanie i wdrożenie przez min. 30 podmiotów w ciągu 33m-cy realizacji, przy wsp. z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, równolegle tworzonych w PL i BE, co w efekcie pomoże na lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, ułatwi przechodzenia odbiorców docelowych z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz pomoże młodz. NEET pow. 18 r.ż w nabyciu kwalifikacji zawowdowych.

Etapy realizacji projektu:

  • przygotowanie rozwiązania we współpracy z Partnerem zagranicznym
  • testowanie wypracowanego rozwiązania w grupie docelowej
  • analiza efektów testowania rozwiązania z uwzględnieniem opinii ekspertów merytorycznych i partnera zagranicznego
  • opracowanie ostatecznej wersji produktu gotowego do wdrożenia z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzenie analiz ze wsparciem partnera ponadnarodowego
  • działania związane z wdrożeniem rozwiązania do praktyki
  • wpracowanie rekomendacji dla instytucji użytkowników w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowanych rozwiązań wypracowanych w projekcie

Główne produkty projektu:

1) 16 raportów (1 raport na każdy region Polski) dla nauczycieli szkolenia
i kształcenia zawodowego i/lub Dyrektorów szkół i innych placówek kształcenia i szkolenia zawodowego z rekomendacjami dotyczącymi tworzenia nowych programów nauczania, lub też modyfikacjami istniejących programów nauczania, aby wypełnić postulat kształcenia dualnego i współpracy z lokalnymi/regionalnymi pracodawcami, Centrami Kształcenia Praktycznego (CKP), m.in. z użyciem produktów projektu;

2) 3 kursy typu E-learning przeznaczone do wzmocnienia doradztwa zawodowego
w placówkach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i placówkach kształcenia
i szkolenia zawodowego, CKP, publicznych i niepublicznych Agencjach Doradztwa
i Poradnictwa zawodowego pomagające im w obsłudze ściśle określonej grupy klientów: uczniów i absolwentów placówek kształcenia i szkolenia zaw. w wieku powyżej 18 r. ż. oraz młodzieży NEET powyżej 18 r. ż., poprzez utworzenie 3 modelowych ścieżek aktywizacji  poprzez dalsze kształcenie lub szkolenie zawodowe, w tym poprzez kształcenie dualne;

3) narzędzie diagnostyczne dla doradców zawodowych pracujących z uczniami, absolwentami i potencjalnymi kandydatami placówek kształcenia, lub szkolenia zaw., które umożliwi im ocenić poziom motywacji, oczekiwań, umiejętności klienta, następnie umożliwi zestawienie ich z oczekiwaniami regionalnego rynku pracy i w efekcie pozwoli doradcy zaproponować optymalną ścieżkę rozwoju dla klienta.

4) ogólnopolska platforma WWW związana z edukacją zawodową i kształceniem dualnym, na której produkty zostaną umieszczone i udostępnione podczas trwania projektu
i po jego zakończeniu.